REGULAMENTUL SERVICIULUL DE NEWSLETTERI. DISPOZIȚII GENERALE

1. Prezentul document (în continuare: ”Regulament”) stabilește modalitățile de furnizare a serviciului „newsletter” de către MODIVO S.A cu sediul în Zielona Góra (adresa locaţiei şi adresa de serviciu: ul. Nowy Kisielin - Naukowa 15, 66-002 Zielona Góra, Polonia) înregistrată în Registrul Întreprinzătorilor, din Registrul Național Judiciar cu numărul KRS 0000541722; Judecătoria de înregistrare în care se păstrează documentația societății: Judecătoria regională din Zielona Góra Secţia VIII Economică – KRS; CIF: 9291353356; Nr. de Înreg. în Reg. Com.: 970569861; adresa de e-mail: info@epantofi.ro, număr telefon: +4 0371783601 (număr taxat standard – conform tarifului operatorului). Datele de contact pentru clienții din România sunt: nr de telefon +4 0371783601, adresa de e-mail: info@epantofi.ro (denumit încontinuare ”PRESTATOR”).

2. Serviciul Newsletter poate fi utilizat de către o persoană fizică sau persoană juridică care acționează ca o persoană sau o unitate organizațională fără personalitate juridică, a cărei legea conferă capacitate juridică, având capacitate juridică deplină ( denumit în continuare, "Beneficiar"). În cazul în care clientul este o persoană fizică cu capacitate juridică limitată, acesta se angajează să obțină consimțământul efectiv din punct de vedere juridic al reprezentantului său legal în vederea încheierii unui contract de furnizare a serviciului de Newsletter (denumit în continuare: "Contractul") și să ofere un astfel de consimțământ la fiecare solicitare a Prestatorului, în principiu Contractul are caracterul unui contract obișnuit încheiat . Prestatorul nu percepe Beneficiarului plată pentru furnizarea serviciului de Newsletter.

3. Utilizarea serviciului de Newsletter (inclusiv încheierea Contractului) necesită ca dispozitivul final și sistemul informatic utilizat de Client să îndeplinească următoarele minime cerințe tehnice (1) un computer, un laptop sau alt dispozitiv multimedia cu acces la Internet și, în cazul destinatarilor serviciului Newsletter pe numărul mobil dat - telefonul mobil; (2) accesul la poșta electronică; (3) Browser Internet: Mozilla Firefox versiunea 17.0 și versiuni mai noi sau Internet Explorer versiunea 10.0 și versiuni mai noi, Opera versiunea 12.0 și versiuni mai noi, versiunea Google Chrome 23.0. și cea mai nou, versiunea Safari 5.0 și de asemenea o versiune superioară; (4) rezoluție minimă recomandată a ecranului: 1024x768; (5) activarea modulelor cookie și a suportului Javascript în browserul web; (6) adresa de e-mail valabilă / activă; (7) tastatură sau alt dispozitiv de indicare care permite completarea corectă a formularelor electronice.

II. CONDIȚIILE DE UTILIZARE A SERVICIULUI DE NEWSLETTER

1. Serviciul Newsletter, furnizat la cererea Clientului/Beneficiarului după încheierea Contractului, cuprinde:
a. primirea de către Beneficiari/Clienți care au pus la dispoziția Prestatorului adresa lor de e-mail, prin mijloace electronice, inclusiv prin intermediul sistemelor automate de colectare de informații comerciale privind produsele și serviciile Prestatorului dar și a partenerilor Prestatorului (lista actuala este disponibilă în cadrul magazinului), inclusiv informații despre oferta curentă, promoții, reduceri și acțiuni de marketing.
b. primirea de către Beneficiari/Clienți care au pus la dispoziția Prestatorului date, inclusiv numele, prenumele, strada, numărul casei, numărul apartamentului, codul poștal, orașul, țara, în special cei care au plasat o comandă sau au creat un cont la adresa: www.epantofi.ro ( denumit în continuare: "Site"), prin poștă, informații comerciale privind produsele și serviciile Prestatorului și a partenerilor Prestatorului (lista actuala este disponibilă în cadrul magazinului) , în special vouchere sau oferte promoționale dedicate,
c. primirea de către Beneficiari/Clienți care au pus la dispoziția Prestatorului numărul lor de telefon, aici prin sistemele automate de colectare de informații comerciale privind produsele și serviciile Prestatorului dar și a partenerilor Prestatorului (lista actuala este disponibilă în cadrul magazinului), inclusiv informații despre oferta curentă, promoții, reduceri și acțiuni de marketing.

2. Serviciul Newsletter poate fi utilizat după ce următorii pași au fost parcurși concomitent de către Client:
a. furnizând cel puțin adresa dvs. de e-mail în câmpul corespunzător de pe site-ul web sau bifând caseta de validare corespunzătoare pentru a primi informații comerciale prin canalul corespunzător;
b. acceptarea prevederilor prezentului Regulament printr-un click pe link-ul de activare trimis de Prestator la adresa de e-mail furnizată de Client (momentul începerii utilizării serviciului Newsletter). Link-ul este activ pentru o perioadă de 7 zile de la data trimiterii acestuia de către Prestatorul de servicii. În cazul neacceptării Termenilor și Condițiilor în această perioadă, procesul de înregistrare pentru serviciul de newsletter trebuie să fie efectuat din nou.

2a. În cazul în care Clientul nu acceptă Termenii și condițiile în conformitate cu secțiunea II.2 b) în termen de 5 zile de la trimiterea link-ului de activare, este posibilă trimiterea unui memento Clientului pentru a accepta Regulamentul.

3. Serviciul de newsletter este furnizat pentru o perioadă nedeterminată.
4. Beneficiarul/Clientul este obligat în special să:
a. furnizeze Prestatorului numai datele reale, actuale și toate datele necesare ale Beneficiarului/Clientului,
b. să actualizeze imediat datele furnizate Prestatorului în legătură cu încheierea Contractului:
c. să utilizeze serviciile oferite de către Prestator în conformitate cu prevederile legii și fără a încălca drepturile persoanelor terțe, cu dispozițiile Regulamentului, precum și cu obiceiurilor și principiile sociale adoptate în această privință, în special nefurnizarea conținutului cu caracter ilegal.

III. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

1. Datele personale ale Beneficiarului/Clientului sunt prelucrate de către Prestator ca administrator de date personale în scopul transmiterii newsletterului.
2. Pentru a se asigura că reclamele, ofertele sau promoțiile (reducerile) sunt prezentate tuturor Beneficiarilor de servicii într-o manieră adaptată la interesele unui anumit Beneficiar de servicii, Prestatorul de servicii poate afla despre preferințele Beneficiarului de servicii, de exemplu, prin analiza frecvenței cu care Beneficiarul de servicii vizitează site-ul și dacă și ce produse cumpără sau rezervă în magazinele staționare aparținând Prestatorului de servicii.
3. Furnizarea datelor cu caracter personal de către Client este voluntară, dar este necesară pentru a utiliza serviciul Newsletter, sub rezerva punctului 4 de mai jos.
4. Prestatorul de servicii permite Clientului să utilizeze serviciul de newsletter în mod anonim dacă adresa de e-mail furnizată de Client nu permite identificarea Clientului și dacă acesta nu a furnizat Prestatorului de servicii alte date cu caracter personal.
5. Beneficiarul/Clientul are dreptul de a accesa datele sale personale, inclusiv de a solicita o copie a acestora, de a solicita rectificării, dea limita prelucrarea sau ștergerea datelor precum și renunțarea la newsletter, transferarea datelor personale, de exemplu către un alt administrator, poate depune o plângere către președintele Oficiului pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal.
6. Informații suplimentare privind protecția datelor sunt cuprinse în fila "Politica de confidențialitate" disponibilă în cadrul Serviciului.

IV. PROPRIETATEA INTELECTUALĂ A PRESTATORULUI

Drepturile exclusive asupra tuturor elementelor, inclusiv a operelor în sensul Legii privind dreptul de autor și drepturile conexe din 4 februarie 1994 (Jurnalul de Legi nr. 24, pct. 83, cu modificări), puse la dispoziție de către Prestator sau de către partenerii Prestatorului, în special drepturile de autor, aparțin Prestatorului sau entităților cu care Prestatorul a încheiat acorduri corespunzătoare. Beneficiarul/Clientul are dreptul să utilizeze conținutul mai sus menționat gratuit însă doar în scop personal și numai pentru utilizarea corectă a Newsletter pe întreg mapamond. Orice altă utilizare a conținutului menționat mai sus este permisă numai cu acordul expres și prealabil al unei entități autorizate, în scris, sub sancțiunea nulității.

V. PROCEDURA DE DEPUNERE A RECLAMAȚIILOR
1. Beneficiarul/Clientul poate trimite observații legate de serviciul de Newsletter sub forma unei reclamații.
2. Prestatorul preia și tinde spre analizare/soluționare a reclamației imediat, dar nu târziu de 30 de zile de la data depunerii acesteia.
3. Toate reclamațiile privind furnizarea serviciului de Newsletter, pot fi depuse de ex. în scris și expediate la următoarea adresă: ul. Nowy Kisielin - Naukowa 15, 66-002 Zielona Góra.
4. Pentru a grăbi analizarea reclamației vă rugăm să specificați prenumele și numele , datele de contact a persoanei care depune reclamația ,precum și descrierea cauzelor care justifică reclamația.
5. Nici Prestatorul, nici angajații săi, reprezentanții autorizați și plenipotențiarii nu sunt răspunzători față de Beneficiarul/Clientul non-consumator, subcontractorii, angajații, reprezentanții autorizați și/ sau reprezentanții acestuia pentru orice daune, inclusiv pierderea profitului, cu excepția cazului în care prejudiciul a fost provocat intenționat de către aceștia. La fiecare caz, stabilirea răspunderii Prestatorului, a angajaților săi, a reprezentanților autorizați și / sau a plenipotențiarilor, această răspundere față de Beneficiar/Client care nu este consumator, indiferent de temeiul său juridic, este limitată - atât ca parte a unei singure creanțe, cât și pentru toate cererile în total - până la suma de o mie zloți.

VI. REZILIEREA CONTRACTULUI ȘI MODIFICAREA REGULAMENTULUI
1. Beneficiarul/Clientul are posibilitatea de a se dezabona de la serviciul Newsletter (renunțarea la serviciu), în orice moment și fără evocarea unui motiv, printr-un click pe linkul de dezactivare care se regăsește în fiecare e-mail trimis clientului ca parte a serviciului de Newsletter sau făcând clic pe butonul corespunzător de pe pagina site-ului, spre care se găsește un link în primul mesaj trimis la numărul de telefon furnizat în legătură cu înregistrarea la serviciul de newsletter. În cazul în care Utilizatorul și-a dat consimțământul pentru serviciul Newsletter prin SMS, pentru a se dezabona de la acest serviciu în acest sens, acesta își poate retrage singur consimțământul prin intermediul opțiunilor din Cont sau contactând Serviciul Clienți.
2. Prestatoru poate rezilia Contractul în orice moment prin notificarea cu o lună înainte din motive importante, înțelese ca (catalog închis):
a. modificarea dispozițiilor legale care reglementează furnizarea de servicii pe cale electronică de către Prestator care au influență asupra drepturilor și obligațiilor reciproce prevăzute în Contract sau schimbarea interpretării dispozițiilor legii de mai sus ca urmare a hotărârilor, deciziilor, recomandărilor corespunzătoare domeniului respectiv de instituții sau organe;
b. modificarea modului de furnizare a serviciilor exclusiv din motive tehnice sau tehnologice (în special, actualizarea cerințelor tehnice indicate în prezentul regulament);
c. modificarea domeniului de aplicare a furnizarii serviciilor la care se aplică prevederile Regulamentului, prin introducerea de noi reguli, modificarea sau retragerea de către Prestatorului de serviciilor a funcționalităților sau serviciilor existente reglementate de Regulament.
3. Prestatorul, declarația sa în înțelesul, specificată în art. 2 de mai sus trimite la adresa de e-mail furnizată de Beneficiar/Client în timpul înregistrării la serviciul de Newsletter.
4. Prestatorul poate rezilia Contractul cu Beneficiarul/clientul cu un preaviz de șapte zile sau poate refuza prestarea serviciului de Newsletter și poate limita accesul acestuia la un anumit sau la întregul conținut menționat la punctul IV de mai sus din motive întemeiate, adică în cazul unei încălcări grave de către Beneficiar a Regulamentului, adică în situațiile în care Beneficiarul (catalog închis) încalcă dispozițiile punctul II. 4 lit. c, din Regulament.
5. Regulamentul constituie un model contractual în sensul art. 384 § 1 din Lege, Codul civil din 23 aprilie 1964 (Monitorul Oficial nr. 16, pct. 93, cu modificările ulterioare).
6. Prestatorul poate aduce modificări la prezentul Regulament cel puțin din cauza unueia dintre următoarele motive importante (catalog închis):
a. modificarea dispozițiilor legale care reglementează furnizarea de servicii pe cale electronică de către Prestator care au influență asupra drepturilor și obligațiilor reciproce prevăzute în Contract sau schimbarea interpretării dispozițiilor legii de mai sus ca urmare a hotărârilor, deciziilor, recomandărilor corespunzătoare domeniului respectiv de instituții sau organe;
b. modificarea modului de furnizare a serviciilor exclusiv din motive tehnice sau tehnologice (în special, actualizarea cerințelor tehnice indicate în prezentul regulament);
c. modificarea domeniului de aplicare a furnizarii serviciilor la care se aplică prevederile Regulamentului, prin introducerea de noi reguli, modificarea sau retragerea de către Prestatorului de serviciilor a funcționalităților sau serviciilor existente reglementate de Regulament.
7. În cazul unor modificări semnificative ale Regulamentului, Prestatorul va pune la dispoziție un text uniform al Regulamentului prin publicarea pe site și prin intermediul unui mesaj trimis la adresa de e-mail furnizată de către Beneficiar/Client în timpul înregistrării la Serviciul de Newsletter.
8. Modificarea Regulamentului intră în vigoare după o perioadă de 14 zile de la data transmiterii informațiilor despre modificare. Beneficiarul serviciului are dreptul să rezilieze acordul în termen de 14 zile de la data notificării acestuia cu privire la modificarea Regulamentului.

VII. DISPOZIȚII FINALE
1. Prezentul Regulament este disponibil de asemenea și la adresa: www.epantofi.ro/b/regulament_newsletter și intră în vigoare începând cu 22.09.2023.
2. Contractul este încheiat în limba română.
3. Consolidarea, securitatea și punerea la dispoziție a prevederilor esențiale a Contractului încheiat are loc prin trimiterea unui e-mail la adresa de e-mail furnizată de Client în timpul înregistrării la serviciul Newsletter.
4. Legea aplicabilă Contractului este legea Republicii Poloneze, precum și instanțele judecătorești, instanțele comune din Republica Polonă, cu excepția dispozițiilor care reise din legile obligatorii.

Regulamentele anterioare sunt disponibile mai jos:

- valabil până la data de 2023-09-21
- valabil până la data de 2022-01-21